dierenkliniek benschop oudewater koe uierHieronder volgt een overzicht van voordelen en nadelen van weidegang. Bij de keuze voor het wel of niet toepassen van weidegang kun je de voordelen van weidegang afwegen tegen de nadelen van weidegang. Naast deze voor- en nadelen hangt de afweging samen met vele factoren; bedrijfsomvang, persoonlijke voorkeur,  intensiteit, verkaveling, stalinrichting, melkrobot enzovoort.  Maar wat vooral belangrijk is, is wat je  persoonlijk leuk vindt. Per veehouder is het verschillend bij welke werkzaamheden het arbeidsplezier het grootst is. Iedere veehouder zal zijn eigen voor- en nadelen van weidegang ervaren.

Bron: archief verantwoorde veehouderij, pdf weidegang versus opstallenVoordelen weidegang

Beter welzijn voor het dier. De koe is in staat haar natuurlijke gedrag beter te vertonen.

Betere diergezondheid

 • minder klauwaandoeningen
 • minder kans op mastitis door lagere besmettingsdruk
 • minder speentrappen
 • duidelijkere tochtsignalen

Weidegang is (algemeen) economisch voordeliger

 • arbeidsopbrengst is hoger bij weidegang, ook bij nieuw mestbeleid
 • gezondheidskosten zijn lager bij weidegang
 • energiekosten zijn  lager bij weidegang

Bij onbeperkt weiden is er het minste arbeid nodig

 • weiden vraagt de minste arbeid
 • weiden heeft een beter verdeelde arbeidspiek

Weidegang heeft enkele voordelen op het milieu

 • ammoniakuitstoot is lager bij beweiding
 • methaanemissie is lager
 • minder fossiele brandstoffen nodig voor bewerkingen. Een weidende koe oogst, transporteert en bemest zelf

Weidegang geeft een goede vetzuursamenstelling aan de melk

Weidegang is goed voor het imago van de landbouw

Nadelen weidegang 

Risico op besmetting met specifieke pathogenen (wormen, leverbot, besmettelijke ziekten door contact met andere dieren) 

 • Risico op zomerwrang (komt alleen buiten voor)

Blootstelling aan oncontroleerbare weersomstandigheden

 • Koeien krijgen snel last van hittestress in de zomer
 • Weilanden bieden zelden beschutting tegen felle zon, wind of regen

Schommeling in het rantsoen en daardoor in de melkproductie 

 • Het rantsoen is minder goed te sturen
 • Beweiding vraagt meer energie van de koe

Meer schommelingen in ureum getal en daardoor kans op hoger ureum, daaropvolgend gezondheidsproblemen.

Beweiden is moeilijk te managen

 • Arbeidsorganisatie en planning bij beweiden is moeilijker
 • Grote koppels moeilijk te weiden

Een goede (huis)verkaveling is noodzaak voor een goede toepassing van weidegang

Goed graslandmanagement noodzakelijk

 • Grasopbrengst en benutting is minder
 • Mest is minder efficiënt te gebruiken

Het verlies aan nutriënten is groter

 • emissie van lachgas is groter.
 • fosfaat- en stikstofverliezen zijn groter